UR 0h UR 3h UR 6h UR 9h UR 12h UR 15h UR 18h UR 21h UR 24h UR 27h UR 30h UR 33h UR 36h UR 39h UR 42h UR 45h UR 48h UR 51h UR 54h UR 57h UR 60h UR 63h UR 66h UR 69h UR 72h UR 75h UR 78h UR 81h UR 84h UR 87h UR 90h UR 93h UR 96h UR 99h UR 102h UR 105h UR 108h UR 111h UR 114h UR 117h UR 120h UR 123h UR 126h UR 129h UR 132h UR 135h UR 138h UR 141h UR 144h UR 147h UR 150h UR 153h UR 156h UR 159h UR 162h UR 165h UR 168h UR 171h UR 174h UR 177h UR 180h UR 183h UR 186h UR 189h UR 192h UR 195h UR 198h UR 201h UR 204h UR 207h UR 210h UR 213h UR 216h UR 219h UR 222h UR 225h UR 228h UR 231h UR 234h UR 237h